KW banner 

Regulamin zawodów

Regulamin Zawodów IV Mityngu Drytoolowego – TryTool 2014

Cel
1. Celem  zawodów jest integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku oraz propagowanie drytoolingu jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Warunki uczestnictwa
2. Uczestnicy zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.
 
3. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie załączonego do niego oświadczenia.

Rejestracja
4. W celu usprawnienia rejestracji, każdy zespół zgłaszający się do zawodów powinien mieć ze sobą już podpisane oświadczenia z wypełnionymi rubrykami: imię, nazwisko, klub, miasto. Oświadczenia należy złożycie w biurze zawodów przy rejestracji (oświadczenia do pobrania na stroniewww.kw.krakow.pl/dzialalnosc/trytoollub na miejscu w biurze zawodów).

Obowiązkowe wyposażenie zawodników
5. Każdy zawodnik w zespole, chcący wziąć udział w zawodach, powinien być obowiązkowo wyposażony we własny, atestowany sprzęt osobisty:
·        kask,
·        uprząż,
·        przyrząd do asekuracji,
·        raki,
·        czekany z lonżą,
·        karabinki osobiste,
·        pętle
·        ekspresy
·        jedną wspinaczkową linę dynamiczną na zespół.
 
6. Ze względów bezpieczeństwa innych uczestników zawodów czekanów należy używać wraz z lonżami.

Klasyfikacja
7. Wszystkie zespoły biorące udział w zawodach, będą klasyfikowane wspólnie, lecz ze względu na skład osobowy zostaną podzielone na dwie kategorie:
a) zespoły męskie i mieszane (M)
b) zespoły kobiece (K)
 
8. W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:
a) zgłoszą się do zawodów oraz złożą w biurze zawodów osobiście podpisane oświadczenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przetwarzania danych osobowych oraz
b) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami oraz
c) przebędą co najmniej jedną drogę zawodów (listę dróg, na których rozgrywane będą zawody, zespoły otrzymają przy rejestracji - w biurze zawodów) oraz
d) ukończą zawody w regulaminowym czasie poprzez opuszczenie strefy rozgrywania zawodów: I grupa do godz.11:30, II grupa do godz.14:30 oraz
e) złożą w biurze zawodów wykaz przebytych dróg: I grupa do godz.12:00, II grupa do godz.15:00.

9. Zespoły, które nie opuszczą strefy rozgrywania zawodów w regulaminowym czasie zostaną zdyskwalifikowane.
 
10. Zawody rozgrywane są jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe. Drogę zawodów uważa się za przebytą przez zespół jeżeli:
a) została w całości przebyta przez każdego z członków zespołu o własnych siłach oraz
b) co najmniej jeden z członków zespołu przebył daną drogę zgodnie z zasadami przyjętymi w wspinaczce sportowej w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego z członków zespołu dopuszczalny styl AF i TR z blokami).
 
Punktacja
11. Każda droga ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający numery dróg, ich trudności i punktację. Na otrzymanym wykazie, zespół zaznacza tylko i wyłącznie drogi przebyte zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 10 regulaminu. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy, to suma punktów przypisanych do pokonanych przez niego dróg. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
12. Za każdą drogę, którą obaj członkowie zespołu pokonali w stylu PP lub lepszym, zespół otrzymuje dodatkowe punkty

13. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania, należy zgłaszać do sędziego głównego.
 
14. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wyników.
 
15. Protesty należy składać do kierownika zawodów w formie pisemnej. Protesty rozpatruje jury zawodów.

Nagrody
16. Organizator przewiduje symboliczne nagrody za pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz losowanie upominków dla pozostałych zespołów. Ze względu na towarzyski charakter mityngu nie przewiduje się wartościowych nagród dla zwycięzców.

Bezpieczeństwo i fair play
17. Drogi wspinaczkowe zawodów zlokalizowane są na naturalnych skałach. Organizator dołożył wszelkich starań, aby drogi zawodów oczyścić z maksymalnie dużej liczby luźnych bloków skalnych i skontrolował wszystkie punkty asekuracyjne na tych drogach. Jednakże, skały te poddawane są ciągłej erozji, która powoduje miedzy innymi: odrywanie się luźnych bloków skalnych, korozję i uszkadzanie punktów asekuracyjnych oraz zjazdowych, kruszyznę skalną.
Są to potencjalnie śmiertelne zagrożenia, nierozerwalnie związane z działalnością wspinaczkową i w związku z tym, posiadający tą wiedzę uczestnik zawodów, podejmujący wspinaczkę na tych drogach, robi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, biorąc tym samym odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i przyjmując na siebie ponoszenie konsekwencji skutków swoich działań w stosunku do siebie i innych osób.
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników, w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
 
18. Podczas zawodów obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji. Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały.
 
19. Wszystkich zawodników przebywających w strefie rozgrywania zawodów obowiązuje nakaz zabezpieczenia głowy kaskiem – pod rygorem dyskwalifikacji.
 
20. Podczas wspinania i zjazdu na drogach zawodów, czekany muszą być dopięte do uprzęży za pomocą lonży – pod rygorem dyskwalifikacji.
 
21. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej w niebezpieczeństwie.
 
22. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.
 
23. O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.
 
24. Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach z własnej woli i w dowolnym momencie. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.

Przetwarzanie danych osobowych
25. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie www.kw.krakow.ploraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora.
 
26. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów także dla realizacji celów statutowych organizatora.
.
Postanowienia końcowe
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 
28. Kwestie sporne oraz interpretacyjne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora.