KW banner 

Konkurs KW Kraków@KFG2016

Regulamin konkursu Klubu Wysokogórskiego Kraków "KFG 2016"

1. Organizator

Klub Wysokogórski Kraków

31-152 Kraków, ul Pędzichów 11/10A

KRS: 00 000 22 732

zwany dalej „Klubem”

 

2. Cel

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Klubie Wysokogórskim Kraków.

 

3. Uczestnicy

W konkursie fotograficznym KW Kraków może uczestniczyć każdy zainteresowany, poza członkami Klubu.

 

4. Temat

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia prezentującego coś, co kojarzy się z Klubem Wysokogórskim Kraków i uzupełnienie go opisem. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, trafność zdjęcia i opisu.

Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane od 2 grudnia 2016 r. do 4 grudnia 2016 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie.

Zdjęcia uznane za wulgarne lub niespełniające kryteriów nie będą oceniane.

 

5. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanych zdjęć

 
  • Format pliku – JPG.

  • Forma zgłaszania prac:

  1. dla posiadaczy konta Facebook - umieszczenie zdjęcia wraz z opisem i oznaczeniem #kwkrakow

  2. dla osób nieposiadających konta Facebook - przesłanie zdjęcia wraz z opisem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W temacie należy wpisać: “Konkurs KFG - imię i nazwisko”.

 

6. Termin składania prac

Zdjęcia konkursowe można zgłaszać do północy 4 grudnia 2016 r.

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu

Zdjęcia będą udostępniane w albumie utworzonym na profilu publicznym Klubu Wysokogórskiego Kraków pod adresem: https://www.facebook.com/KWKrakow/

Jury wybierze jedno najciekawsze zdjęcie.

Decyzje jury są ostateczne.

 

8. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Klubu.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.kw.krakow.pl

Osoba, która wygra zostanie poinformowana mailowo lub za pomocą komunikatora Messenger.

 
 

9. Nagrody

Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie nagrodzony kuponem rabatowym o wartości 400 zł PLN na kurs odbywający się w ramach działalności Klubu.

 

10. Kontakt

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub komunikator Messenger KW Kraków.

 

11. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

- jestem autorem/autorką załączonych zdjęć i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie,

- prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę

na ich wystawienie i publikowanie, także dla celów promocyjnych oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu,

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Klub nadesłanych zdjęć oraz ich fragmentów w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i statutowych Klubu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

-  przyjmuję warunki niniejszego regulaminu.

 

12.  Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie KW Kraków.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie konkursu.

kfg 2016 plakat