Logo

Regulamin zawodów indywidualnych

Zawody indywidualne podczas VII Krakowskiego Mityngu Drytoolowego - TryTool 2017

Informacje ogólne

Cel zawodów: Integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku, propagowanie drytoolingu, jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Termin zawodów: 4 lutego 2017 r.

Organizator: Klub Wysokogórski Kraków oraz SAKWA

Miejsce zawodów: Kraków, Zakrzówek, sektor drytoolowy (na lewo od Baby Jagi)

Biuro zawodów: Zakrzówek – rejon Freneya.

Ilość zawodników: ilość zawodników z uwagi na ograniczenia czasowe zostaje  ograniczona do 30 zawodników.

Rezerwacja miejsc przez Internet: rezerwacje należy zgłaszać do 2 lutego przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.kw.krakow.pl , decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata startowa: 40 PLN/os. (20 PLN/os osoby zrzeszone w KW Kraków oraz SAKWA z opłaconymi składkami za 2017 płatne w biurze zawodów przy rejestracji lub internetowo na wskazane przez organizatora konto. Osoby startujące w zawodach drużynowych zobowiązane są do uiszczenia wpłaty 10zł.

 

Program zawodów

Rejestracja zawodników, którzy dokonali rezerwacji przez Internet:

9:00-9:30

Rejestracja pozostałych zespołów (jeżeli będą wolne miejsca)

9:30 do 10:00

Czas rozgrywania zawodów indywidualnych:

10:15 - 16:00

Ogłoszenie wyników: 16:30

Wręczanie nagród: 16:30-17:00

 

Regulamin zawodów VII Krakowskiego Mityngu Drytoolowego - TryTool 2017

Cel

  1. Celem  zawodów jest integracja środowiska wspinaczkowego, promocja wspinania zimowego na Zakrzówku oraz propagowanie drytoolingu jako dyscypliny doskonalącej techniki stosowane we wspinaczce wysokogórskiej.

Warunki uczestnictwa

2. Uczestnicy zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.

3. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie załączonego do niego oświadczenia.

4. Uiszczenie przez zawodnika opłaty startowej w wysokości 40 zł. Członkowie KW Kraków oraz SAKWA - 20 zł/ osoba

Rejestracja

5. Zgłoszenie zawodnika na zawody następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Klubu Wysokogórskiego Kraków (http://www.kw.krakow.pl/)

6. W celu usprawnienia rejestracji, każda osoba zgłaszająca się do zawodów powinien mieć ze sobą już podpisane oświadczenia z wypełnionymi rubrykami: imię, nazwisko, klub, miasto. Oświadczenia należy złożyć w biurze zawodów przy rejestracji (oświadczenia zostaną wysłane do uczestników mailem lub na miejscu w biurze zawodów).

Obowiązkowe wyposażenie zawodników

7. Każdy zawodnik w, chcący wziąć udział w zawodach, powinien być obowiązkowo wyposażony we własny, atestowany sprzęt osobisty: kask, uprząż, przyrząd do asekuracji, raki, czekany, karabinki osobiste, pętle.

8. Linę do wspinania na czas zostanie zapewniona przez Organizatora.

Klasyfikacja

9. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, będą klasyfikowane wspólnie, lecz ze względu na płeć zostaną podzielone na dwie kategorie:

a.            męskie

b.            kobiece

10.   W zawodach klasyfikowane są wszystkie osoby, które:

a.            zgłoszą się do zawodów oraz złożą w biurze zawodów osobiście podpisane oświadczenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przetwarzania danych osobowych oraz

b.            wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami oraz

c.            ukończą zawody w regulaminowym czasie poprzez opuszczenie strefy rozgrywania zawodów

 

11. Osoby, które nie opuszczą strefy rozgrywania zawodów w regulaminowym czasie zostaną zdyskwalifikowane.

12.  Zawody rozgrywane są jako konkurencja indywidualna w dwóch etapach: eliminacje oraz finał,

Drogi zawodów uważa się za przebyte kiedy została w całości przebyta przez zawodnika o własnych siłach (zakaz stosowania tzw. windy) w czasie nie dłuższym niż wskazanym w dniu zawodów przez organizatora. Jedyny dopuszczalny styl w eliminacjach to TR, w finale również TR. Po eliminacjach do finału dopuszczeni są Zawodnicy z najkrótszym czasem przejścia dróg eliminacyjnych.

 

Punktacja

13.  Eliminacje do finału odbywają się na dwóch drogach - w dniu zawodów zostaną wskazane przez Organizatora.Obciążenie liny oznacza brak możliwości kontynuowania drogi.

14. Finały będą odbywać się w rundach, na jednej wybranej drodze na wędkę.

Zawodnicy są ważeni w butach i z całym sprzętem, który mają na sobie. Wyznaczane jest 5% masy startowej każdego zawodnika z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Przed rundą zawodnicy licytują się, kto zrobi drogę z największym procentem swojej masy ciała. Procent musi być wielokrotnością 5%. Licytacja zaczyna się od osoby, która była ostatnia w eliminacjach, z poziomu większego o 5% niż w poprzedniej rundzie.

W licytacji zawodnicy mogą powiedzieć „pas” albo licytować wyżej, przynajmniej o 5%. Wygrywa osoba, która jako ostatnia zalicytowała.

Osoba, która wygrała licytację startuje jako pierwsza i otrzymuje dociążenie o zalicytowanej wartości zaokrąglonej do 1 kg w górę. Dociążenie przyjmie formę obciążników w plecaku lub kamizelki obciążeniowej.

Zawodnik, który wygrał, musi jako pierwszy pokonać drogę z dociążeniem mieszcząc się w limicie czasu i nie obciążając liny. Obciążenie liny bądź nieskończenie drogi w limicie czasu wiąże się z odpadnięciem z rozgrywek. Jeżeli zawodnik, który licytował najwyżej nie pokona drogi, automatycznie zajmuje on ostatnie miejsce w obrębie danej rundy, bez względu na wysokość, jaką pokonał. Kolejność startowania kolejnych zawodników jest taka sama jak w licytacji.

Kolejność zajmowanych miejsc będzie zdeterminowana w obrębie danej rundy przez pokonaną wysokość (np.odniesioną do ringów na danej drodze) przed odpadnięciem bądź skończeniem limitu czasu.

Wszystkie osoby, które nie odpadły z rozgrywek w trakcie danej rundy, przechodzą do następnej rundy i zaczynają w pomniejszonym gronie kolejną licytację. Jeżeli wszyscy odpadli z danej rundy, o kolejności zajmowanych miejsc zadecyduje pokonana wysokość  a w wypadku remisu – czas.

W rundzie 1 nie ma licytacji, każdy musi przejść drogę z 5% masy ciała. Licytacja zaczyna się w rundzie 2.

 

15.  Do klasyfikacji generalnej uwzględniany jest czas przebytych dróg przez zawodnika, obciążenie, z którym wspinał się w finale.

 

Protesty

16. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania, należy zgłaszać do sędziego głównego.

17.  Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wyników.

18.   Protesty należy składać do kierownika zawodów w formie pisemnej. Protesty rozpatruje jury zawodów.

Nagrody

19.  Organizator przewiduje nastepujące nagrody:

  • wręczenie pamiątkowych statuetek zawodnikom, które zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii

  • losowanie upominków wśród wszystkich startujących w zawodach.

 

Bezpieczeństwo i fair play

20.   Drogi wspinaczkowe zawodów zlokalizowane są na naturalnych skałach. Organizator dołożył wszelkich starań, aby drogi zawodów oczyścić z maksymalnie dużej liczby luźnych bloków skalnych i skontrolował wszystkie punkty asekuracyjne na tych drogach. Jednakże, skały te poddawane są ciągłej erozji, która powoduje miedzy innymi: kruszyznę, odrywanie się luźnych bloków skalnych, korozję i uszkadzanie punktów asekuracyjnych oraz zjazdowych. Są to potencjalnie śmiertelne zagrożenia, nierozerwalnie związane z działalnością wspinaczkową i w związku z tym, posiadający tą wiedzę uczestnik zawodów, podejmujący wspinaczkę na tych drogach, robi to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, biorąc tym samym odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i przyjmując na siebie ponoszenie konsekwencji skutków swoich działań w stosunku do siebie i innych osób.

21.   Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników, w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.

22.    Podczas zawodów obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji.

23.    Wszystkich zawodników przebywających w strefie rozgrywania zawodów obowiązuje nakaz zabezpieczenia głowy kaskiem – pod rygorem dyskwalifikacji.

24.     Podczas wspinania i zjazdu na drogach zawodów, czekany muszą być dopięte do uprzęży za pomocą lonży – pod rygorem dyskwalifikacji.

25.     Wszyscy zawodnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej w niebezpieczeństwie.

26.      Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

27.      O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.

28.       Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach z własnej woli i w dowolnym momencie. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.

Przetwarzanie danych osobowych

29.   Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie www.kw.krakow.pl oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora.

30.    Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów także dla realizacji celów statutowych organizatora.

Postanowienia końcowe

31.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

32.      Kwestie sporne oraz interpretacyjne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez organizatora.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.