KW banner 

Regulamin biblioteki KW

REGULAMIN BIBLIOTEKI KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO KRAKÓW


1. Warunki i prawo do korzystania z Biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków.
1) Z Biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków korzystać mogą członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków.
2) Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:
a) członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków dokonują wpisu do biblioteki (założenie konta czytelniczego) na podstawie dowodu osobistego (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze stałym adresem zameldowania), oraz podbitej legitymacji członkowskiej Klubu Wysokogórskiego Kraków,
b) warunkiem korzystania z biblioteki na pełnych zasadach (tj. wypożyczanie materiałów bibliotecznych) jest podbita legitymacja klubowa (opłacona bieżąca składka członkowska),
c) członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków z nieopłaconą składką członkowską nie mogą korzystać z biblioteki.
3) Wszyscy czytelnicy biblioteki zobowiązani są do zwracania wypożyczonych materiałów, lub prolongaty terminu zwrotu po upływie terminu wypożyczenia. Przy prolongowaniu terminu zwrotu czytelnicy zobowiązani są do przedłożenia wypożyczonych materiałów.
4) Bibliotekarz/opiekun biblioteki może zawiesić czytelnika w prawach korzystania z Biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków na określony czas lub na stałe, w przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz nie reagowania na upomnienia.
5) Członkowie Klubu Wysokogórskiego Kraków rezygnujący z członkostwa
w klubie zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

2. Rodzaje zbiorów i zasady ich udostępniania.
1) Biblioteka Klubu Wysokogórskiego Kraków w swoich zbiorach posiada:
a) druki zwarte (książki),
b) druki ciągłe (czasopisma),
c) zbiory specjalne (materiały kartograficzne, multimedialne, rękopisy, katalogi firmowe i in.).
2) Książki wypożycza się na zewnątrz na okres do 1 miesiąca.
3) Maksymalna liczba wypożyczonych woluminów przez jednego czytelnika to 3 egzemplarze.
4) Czasopisma i zbiory specjalne udostępniane są na miejscu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie czasopism i zbiorów spejalnych na okres kilku dni po uprzednim pozostawieniu przez czytelnika kaucji pieniężnej w wysokości wartości rynkowej książki, ustalanej każdorazowo przez bibliotekarza/opiekuna biblioteki. Kaucja zwracana jest czytelnikowi w dniu zwrotu wypożyczonego, nieuszkodzonego egzemplarza. Decyzję o możliwości wypożyczenia podejmuje dyżurujący bibliotekarz/opiekun biblioteki.
5) Nie wypożycza się:
a) egzemplarzy archiwalnych,
b) słowników i encyklopedii,
c) książek rzadkich i kosztownych,
d) książek i czasopism wydanych do roku 1945 (Narodowy Zasób Biblioteczny),
e) książek dostępnych w czytelni biblioteki,
f) rękopisów i innych niepublikowanych opracowań,
g) innych materiałów zastrzeżonych przez bibliotekarza/opiekuna biblioteki.
6) Jednemu czytelnikowi nie wypożycza się dwóch identycznych dzieł.
7) Wszyscy użytkownicy zobowiązani sią do zwrotu wypożycznych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia.
8) Zastrzega się skracanie terminów wypożyczeń oraz wyłączenie z wypożyczania na zawnętrz materiałów cennych, rzadkich i szczególnie poszukiwanych.
9) Podstawą wszelkich wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz jest posiadanie aktualnego konta czytelnika oraz czytelnie wypełniony rewers, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
10) Prawidłowo wypełniony rewers powinien zawierać aktualne dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania czytelnika.
11) Założenie karty bibliotecznej w bibliotece Klubu Wysokogórskiego Kraków jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu biblioteki Klubu Wysokogórskiego Kraków.
12) Katalog biblioteczny jest dostępny w wersji cyfrowej na stronie internetowej Klubu: kw.krakow.pl, zakładka Biblioteczka.

3. Odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
1) Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone na podstawie rewersu.
2) W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do:
a) odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza (opiekuna biblioteki) pozycji,
b) w przypadku pozycji cennej dla biblioteki – sporządzenia na własny koszt oprawionej kserokopii,
c) decyzję o rodzaju i wysokości ekwiwalentu podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki.
3) Odszkodowania, kary i opłaty:
a) w przypadku niedotrzymania obowiązujących terminów zwrotu/prolongaty, po upływie dwóch tygodni od wyznaczonego terminu, naliczane są opłaty/ kary/odszkodowania za każdy dzień zwłoki i za każdą przetrzymaną pozycję, za cały okres przetrzymania,
b) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonej książki decyzje o sposobie naprawienia szkody podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki zgodnie z potrzebami Biblioteki,
c) wysokość opłat oraz rodzaj kar i odszkodowań ustala bibliotekarz,
d) jeżeli wypożyczający uchyla się od uregulowania zobowiązań określonych Regulaminem, Klub Wysokogórski Kraków może skorzystać z prawa wystąpienia na drogę sądową,
e) Bibliotekarz może wprowadzić inne rodzaje odszkodowań, kar i opłat.

W przypadku okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, wszelkie decyzje podejmuje bibliotekarz, w porozumieniu z Zarządem Klubu Wysokogórskiego Kraków.