KW banner 

Uwagi KW Kraków do konkursu na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek

W związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zakrzówka, KW Kraków w porozumieniu z innymi krakowskimi klubami wypracowało zestaw uwag do regulaminu konkursu.

Dotyczą on cześci wspinaczkowej. Uwagi te zostały przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami miasta, jak i na wizji lokalnej i zostały przychylnie przyjęte. 

Redakcją uwag zajał się Wojtek Buchta - dzięki Wojtek!

Poniżej treść uwag i załącznik graficzny. Można też je pobrać w postaci pliku PDF. 

Uwagi Klubu Wysokogórskiego Kraków, reprezentanta środowiska wspinaczkowego, do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek w Krakowie

Proponujemy dodanie załącznika graficznego M10 do regulaminu oraz umieszczenie dodatkowego punktu regulaminu – 2.6.3, o następującej treści:

„Uroczysko Skały Twardowskiego na Zakrzówku to jeden z ważniejszych rejonów wspinaczkowych w Polsce. Znajduje się tu prawie 200 dróg wspinaczkowych, użytkowanych zarówno latem, jak i zimą; wiele z tych dróg, a zwłaszcza te zimowe, należy do unikatowych w skali kraju. Środowisko wspinaczy krakowskich liczy ok. 4-5 tys. osób, z czego około 1 000 zrzeszonych jest w różnych klubach i sekcjach wspinaczkowych. Najwięcej wspinaczy należy do dwóch klubów: Klubu Wysokogórskiego Kraków i Sekcji Wspinaczkowej KS Korona. Ze względu na położenie w niewielkiej odległości od centrum Krakowa, rejon Skał Twardowskiego odwiedzany jest przez bardzo liczną grupę wspinaczy.

Szacuje się, że w pogodne dni w rejonie tym przebywa do 100 wspinających się osób, a wiele spośród nich odwiedza Zakrzówek regularnie nawet kilka razy w tygodniu. W odniesieniu do obszaru użytkowanego wspinaczkowo, oznaczonego na mapie będącej załącznikiem M10 do regulaminu:

1. Należy zapewnić pełny, swobodny, bezpłatny i całoroczny dostęp do ścian skalnych (zarówno od dołu jak i od góry) dla osób uprawiających wspinaczkę – naturalne ukształtowanie przyległego terenu (nawierzchnia żwirowa lub ziemna) jest wystarczającą formą jego zagospodarowania. Wszelkie wydzielone ścieżki gruntowe ogólnego przeznaczenia (np. spacerowe, rowerowe) użytkowane przez osoby niewspinające się, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od ścian skalnych, tj. co najmniej 5 m, zaś wystające ponad poziom terenu elementy infrastruktury – co najmniej 10 m od podstawy ściany. Wyjątkiem jest podstawa sektora F (Baba Jaga) od strony wschodniej – ze względu na małą ilość miejsca dopuszcza się wygrodzenie ścieżki od strony skały w odległości mniejszej niż 10, lecz co najmniej 5 m. Wygrodzenie to może mieć formę m.in. żywopłotu, niskiego murku z lokalnej skały wapiennej lub barierki spełniającej wymogi opisane w pkt. 4.

2. Przy urządzaniu istniejących lub nowych ścieżek, należy stosować nawierzchnie chłonne. Preferowana jest ubita ziemia utwardzona lokalnym grysem wapiennym. W nieckach i innych miejscach narażonych na częste tworzenie się kałuż dopuszcza się stosowanie cienkościennej geokraty w kolorze zielonym, wypełnianej lokalnym grysem wapiennym w celu ułatwienia drenażu. 

3. Co do zasady zabrania się ingerencji w ściany skalne, za wyjątkiem działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób wspinających się, prowadzonych na bieżąco przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i w uzgodnieniu z zarządem Klubu Wysokogórskiego Kraków (tj. instalacja nowych i konserwacja istniejących zakotwień skalnych, zabezpieczanie fragmentów skał przed odpadnięciem, usuwanie fragmentów skał zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie skał z roślinności, brudu i graffiti).

4. Ewentualne barierki ochronne powinny być montowane w odległości nie mniejszej niż 2 m w poziomie od górnej krawędzi ścian skalnych – ich forma powinna być stonowana, wkomponowana w krajobraz, preferowane zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych (np. drewno klejone). Dopuszczalna wysokość barierek to 1,2 m. W przypadku realizacji strefy lodospadu (sektor A) zaleca się wykonanie barierek nad tą strefą. W przypadku realizacji sztucznego łuku wspinaczkowego, zaleca się wykonanie barierek nad sektorami A i B, aby umożliwić widzom bezpieczną obserwację zawodów wspinaczkowych rozgrywanych na łuku zlokalizowanym w niecce uroczyska.

5. W celu umożliwienia utworzenia przez upoważnione osoby zimą w sektorze A tzw. lodospadu do uprawiania wspinaczki lodowej, zaleca się utworzenie stałej infrastruktury umożliwiającej w okresie mrozów pobór wody z zalewu i dostarczenie jej na krawędź klifu (termoizolowane i podgrzewane rury, zraszacz, pompa zasilana energią elektryczną). Przykład realizacji podobnego zamierzenia ma miejsce co roku w nieczynnym kamieniołomie, a obecnie rezerwacie Kadzielnia w Kielcach.

6. Zaleca się budowę sztucznej ściany wspinaczkowej (1) w miejscu oznaczonym na załączniku M10 – wysokość obiektu nie powinna przekraczać 25 metrów, powinien mieć formę zbliżoną do łuku, powinna być możliwość jego stałego lub czasowego zadaszenia, należy też zapewnić odpowiednie oświetlenie, a cała instalacja powinna zostać odpowiednio wkomponowana w otoczenie. Wybudowanie takiego obiektu pozwoli na prowadzenie treningów wspinaczkowych przez cały rok – ale przede wszystkim w ten sposób w Polsce powstałby unikatowy obiekt sportowy, na którym możliwe byłoby rozgrywanie zawodów o randze krajowej i międzynarodowej (m.in. Puchar Świata), zarówno we wspinacze sportowej (na trudność i na czas), we wspinaczce mikstowej oraz we wspinaczce lodowej. Przykładem obiektu o podobnej funkcji jest Arco Climbing Stadium zlokalizowany we Włoszech.

7. Parking (4) – ze względu na wagę i objętość sprzętu wspinaczkowego, wielu wspinaczy dostaje się w ten rejon samochodem, dlatego szacuje się, że w szczytowym momencie normalnego użytkowania skał zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samych tylko wspinaczy wynosi ponad 25 szt. W przypadku TryTool – imprezy sportowej organizowanej co roku przez KW Kraków, ilość wymaganych miejsc postojowych to nawet ponad 50 szt. Miejsca postojowe dla wspinaczy powinny być zlokalizowane przede wszystkim w rejonie pętli przy ul. Twardowskiego.

8. Siłownia na wolnym powietrzu (3) – w sektorze H (rejon Sadystówki) sugerowany jest montaż wolnostojących urządzeń do ćwiczeń w bezpiecznej odległości od klifu i ścieżki, przy jak najmniejszej ingerencji w ukształtowanie terenu.

9. Zaleca się budowę biodegradowalnej toalety publicznej w pobliżu parkingu (4) lub dodatkowo w innych miejscach do których jest lub będzie zapewniony dogodny dojazd pojazdów obsługi.

10. Platforma widokowa (2) – ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalna jest lokalizacja platform nadwieszonych nad ścianami wspinaczkowymi. Dopuszcza się lokalizację platformy w miejscu wskazanym na załączniku M10 – umożliwi ona dogodną obserwację osób wspinających się na Babie Jadze oraz odciąży niebezpieczną ścieżkę pod tą ścianą.

11. Dopuszcza się iluminację ścian skalnych we wszystkich sektorach , ze szczególnym uwzględnieniem sektorów A (Ostatnia), C (Freney), F (Baba Jaga) oraz G (sektor Zimowy 1). Oświetlenie to uwypukli Zakrzówek w sylwecie Krakowa, a równocześnie umożliwi wspinaczkę po zmroku. Aby zapewnić równomierne natężenie zaleca się umieszczenie reflektorów w odpowiednio dużej odległości, w miarę możliwości w połowie wysokości danej ściany.

12. Dopuszcza się lokalizację stojaków na rowery, tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom wypoczywającym aktywnie (biegacze, rowerzyści, wspinacze). Podobnie z ławkami, z tym że należy je umieszczać w miejscach dobrze nasłonecznionych.„

z upoważnienia Zarządu KW Kraków

Wojciech Buchta

architekt IARP

Załącznik M10:

M10 zakrzowek

 

"Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu na zagospodarowanie Zakrzówka, kierowane do Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków"

Pytanie 1: dot. map warstwicowych, oraz opracowań graficznych obrazujących spadki terenu.

"Nie dysponujemy takimi materiałami. Proponujemy szukać w internecie pod hasłem "Zakrzówek topo". Polecamy np. stronę Portalu Górskiego albo wspinanie.pl gdzie zebrane są zdjęcia poszczególnych skał z nazwami dróg i innymi dodatkowymi informacjami."

Dodatkowo przewodnikiem w którym można znaleźć szczegółowe schmaty wszystkich dróg na Zakrzówku jest Brama Krakowska i Garb Tenczyński autorów: Rafał Nowak, Przemysław Rostek, Tomasz Ślusarczyk.


Pytanie 2:  w jakich godzinach można klubowiczów spotkać na skałkach? Czy jest ustalony grafik treningów?
Nasi Klubowicze indywidualnie umawiają się na treningi na obszarze Zakrzówka. Pragniemy równierz zauważyć, że wśród wspinających się osób duża ich część nie jest zrzeszona w klubach wspinaczkowych. 

Dodatkowo chcemy pokreślić, że podczas wizji lokalnej zorganizowanej przez Organizatora konkursu przedstawiciel Klubu Wysokogórskiego Kraków przekazał szczegółowe uwagi naszego Środowiska. Uwagi te, w formie pisemnej, przekazaliśmy Organizatorowi konkursu i zgodnie z naszymi ustaleniami oczekujemy opublikowania ich na stronie www konkursu, tak by wszyscy uczestnicy konkursu mieli ten sam zasób informacji wyjściowych do projektowania"

 

contentmap_plugin