KW banner 

Uchwały 2017

Uchwała nr 1/I/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w imprezach organizowanych przez KW Kraków:

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych dla członków KW Kraków

1.W ramach swojej działalności, Klub Wysokogórski Kraków organizuje różnego rodzaju spotkania o charakterze szkoleniowym i integracyjnym zwane dalej "imprezami".

2.Warunki uczestnictwa
Jeżeli impreza organizowana jest wyłącznie dla członków Klubu, to uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie za rok, w którym odbywa się impreza.

W przypadku imprez z ograniczoną ilością uczestników, utworzona zostanie lista główna i lista rezerwowa. Osoby z listy głównej, które w terminie (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie wskazanym przez koordynatora) nie wniosą wymaganej opłaty, zostaną z niej skreślone, a lista zostanie uzupełniona osobami z listy rezerwowej. Osoby, które zostaną przeniesione z listy rezerwowej na listę główną, mają obowiązek wniesienia wymaganej opłaty w terminie określonym przez koordynatora imprezy.

3. Odpłatność
Imprezy mogą być bezpłatne, częściowo lub całkowicie odpłatne.
W przypadku imprez, w których uczestnictwo jest odpłatne, opłatę należy wnieść w określonym przez koordynatora terminie. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie wskazanym przez koordynatora.

4. Zwroty opłat
Osobom, które zapisały się na listę uczestników danej imprezy, ale jednak nie wzięły w imprezie udziału nie będzie zwracana wniesiona opłata. Dopuszcza się przekazanie swojej opłaty na rzecz innej osoby, po uprzednim uzyskaniu zgody tej osoby. Jeżeli na danej imprezie istnieje lista rezerwowa, przekazanie swojej wpłaty może zostać wykonane tylko na rzecz pierwszej osoby z listy rezerwowej za jej zgodą.

5. Dofinansowanie uczestnictwa
Jeżeli impreza jest finansowana w części lub w całości ze środków Klubu, dofinansowanie takie przysługuje jedynie członkom Klubu, którzy opłacili składki członkowskie za rok, w którym impreza się odbywa.

6. Uczestnictwo osób towarzyszących
Jeżeli koordynator przewiduje udział osób towarzyszących, niebędących członkami Klubu, to osoby takie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem wystarczającej liczby wolnych miejsc. Pierwszeństwo udziału w imprezach mają członkowie Klubu spełniający warunki niniejszego regulaminu.

7. Informacje o imprezie powinny być podawane w formie Karty imprezy, według poniższego wzoru:

Karta imprezy


Nazwa imprezy
– np. Andrzejki
Miejsce imprezy – np. Betlejemka
Data imprezy – np. 23.11.2017 r.
Koordynator imprezy - Imię i nazwisko/e-mail/tel.
Uczestnicy: np. członkowie KW/ członkowie KW i osoby towarzyszące/ osoby, które ukończyły…
Lista główna:  link
Lista rezerwowa: link
Opłata dla członków KWK – np. 45 zł
Opłata dla pozostałych uczestników – np. 100 zł
Termin zgłoszeń – np. 10.11.2017 r.
Termin wniesienia opłaty dla listy głównej - np. 15.11.2017 r.
Termin wniesienia opłaty dla migrujących z listy rezerwowej - np. 20.11.2017 r.
Nr konta na wpłaty – …
Regulamin uczestnictwa w imprezach KWK - link
Regulamin imprezy (nazwa imprezy) - link / brak dodatkowego regulaminu