KW banner 

Uchwały 2016

Uchwała nr 1/XI/2016 w sprawie wprowadzenia egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o przyjęcie w poczet członków kandydatów i członków zwyczajnych Klubu Wysokogórskiego Kraków.

Zarząd KW Kraków postanawia wprowadzić egzamin sprawdzający dla osób, które chcą wstąpić do KW Kraków, lecz po skończeniu podstawowego kursu wspinaczki skalnej przeprowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA nie uzyskały kwalifikacji na kurs taternicki lub uzyskały taką kwalifikację, ale kurs przeprowadzony został przez osobę nieposiadającą licencji instruktora PZA.

Celem egzaminu jest sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności wymienionych w programie podstawowego kursu wspinaczki skalnej PZA.  

Egzamin będzie płatny w kwocie 250 zł. 

Osoba, która w ciągu miesiąca od zdania egzaminu złoży podanie o przyjęcie do KW Kraków, zostanie zwolniona z wpisowego oraz składki członkowskiej za rok bieżący.

Opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego programu egzaminu należy do Szefa Szkolenia KW Kraków.

Uchwała wchodzi w życie dnia 3 listopada 2016 r.

 

Uchwała nr 2/XI/2016 w sprawie warunków przyjmowania nowych członków kandydatów i członków zwyczajnych Klubu Wysokogórskiego Kraków.

"Członkiem kandydatem lub członkiem zwyczajnym Klubu Wysokogórskiego Kraków może zostać osoba, która spełnia wymagania zawarte w statucie KW Kraków oraz czynnie uprawia: wspinaczkę, taternictwo jaskiniowe lub narciarstwo wysokogórskie.

 

Warunki rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków KW Kraków:

1. Dostarczenie deklaracji członkowskiej do KW Kraków.

2. Dołączenie do deklaracji jednego z poniższych dokumentów:

a) Świadectwo ukończenia podstawowego kursu wspinaczki w skałkach z kwalifikacją na kurs taternicki, przeprowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA.

b) Świadectwo ukończenia i zaliczenia kursu skałkowo-taternickiego przeprowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA.

c) Świadectwo ukończenia kursu wspinania na własnej asekuracji w skałkach z kwalifikacją na kurs taternicki, przeprowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA.

d) Karta taternika jaskiniowego.

e) Świadectwo zdania egzaminu sprawdzającego KW Kraków.               

f) Wykazu dróg zrobionych w Tatrach lub innych górach typu alpejskiego z 3 ostatnich lat swojej działalności alpinistycznej (dotyczy osób z dużym doświadczeniem alpinistycznym, które nie ukończyły żadnego z wymienionych kursów).

Osoby, które ukończyły wymagany kurs, lecz kurs ten prowadzony został przez osobę nieposiadającą licencji instruktora PZA, będą mogły wstąpić do KW Kraków po zdaniu wewnętrznego egzaminu sprawdzającego. 

Osoby, które ukończyły kurs przeprowadzony przez licencjonowanego instruktora PZA i nie dostały kwalifikacji na kurs taternicki, będą musiały taka kwalifikację uzyskać na kursie uzupełniającym KW Kraków lub innym szkoleniu przeprowadzonym przez licencjonowanego instruktora PZA lub przystąpić do egzaminu sprawdzającego KW Kraków.

Uchwała wchodzi w życie dnia 10 listopada 2016 r.